Privacybeleid

Privacybeleid Popkoor Splendid

Popkoor Splendid hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met de door u verstrekte persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Popkoor Splendid houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;
 • verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Verwerking van persoonsgegevens verenigingsleden

Persoonsgegevens van verenigingsleden worden door Popkoor Splendid verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Ledenadministratie
 • Contributieheffing
 • Informatieverstrekking
 • Uitnodigingen voor bijeenkomsten

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Lidmaatschapsovereenkomst

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Popkoor Splendid de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornamen, tussenvoegsel, achternaam, roepnaam, geslacht;
 • Adres, woonplaats;
 • Telefoonnummer;
 • Geboortedatum;
 • E-mailadres;
 • IBAN

Uw persoonsgegevens worden door Popkoor Splendid opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Popkoor Splendid bewaart uw NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats en e-mail) voor eventueel toekomstige reünies. U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben.

Bewaartermijn

Popkoor Splendid bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beeldmateriaal

Tijdens repetities en uitvoeringen kan beeldmateriaal worden gemaakt ten behoeve van promotiedoeleinden. Dit beeldmateriaal kan worden gebruikt voor de promotie van Popkoor Splendid op de website, in plaatselijke kranten, sociale media waaronder Facebook, Instagram en Twitter en overige vormen van promotie (zoals bijv. een programmaboekje, banner, flyer en/of postermateriaal). Bij het aangaan van een lidmaatschap bij Popkoor Splendid geeft een koorlid uitdrukkelijk toestemming voor het gebruiken van dit beeldmateriaal mits nadrukkelijk bezwaar wordt gemaakt.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u ons verstrekt, kunnen wij aan derden verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hieronder beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van derden voor:

 • Ledeninformatie t.b.v. subsidie
 • Optredens.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan derden waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij in genoemde overeenkomst uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens Popkoor Splendid van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Vragen

Als Popkoor Splendid zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Als u naar aanleiding van onze privacyverklaring nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met het bestuur via bestuur@splendid.nu!